İsmet Özel Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Şiir Okumanın Hasadı Ancak Bilinmeyen Eski Ile Tanışılmamış Yeni Arasında Toplanır.

Eğer Öte Dünyada Makbul Olacağı Kabul Edilen Vasıflar Bu Dünyada Üstünlük Tesis Etmenin Aleti Haline Gelmiş Ise Ahiret Sarf Edilmiş Olur.

Oğul Vermeyen Bir Arı Kovanı Gibidir Türkiye. Bal Yapmaz Bir Arı Türünün Kovanı.

Türk Toprağının Üstün Niteliklerle Donatılması Görevi Savsaklanmış, Vatan Toprakları Bakımsız Bırakılmış, Türkler Türkleri Ihmal Etmiştir. Türk Olmayanlar Tarafından Telkin Edilen Sözde Milliyetçilik Bu Noktaları Gözden Uzak Tutuyor. Savsaklama Hangi Alanda Ve Ne Zaman Başlamış? Vatan Topraklarının Bakımsızlığından Kimler Yararlanmış? Kimlerin Ihmaliyle Felâkete Giden Yol Genişletilmiştir? Bunları Konuşalım. Türkiye Düşmanlarının Elimize Tutuşturduğu Siyaset Reçetesini Yırtıp Atalım.

Anadolu’nun Asilleri Bu Toprakların Vatanlaştırılmasında Öncü Rolü Oynayan Kimlerse Hep Onlar Olmuştur. Anadolu’nun Vatanlaştırılması Ile İslâmlaştırılması Yüzyıllar Boyunca At Başı Giden Iki Eğilim Olmuştur. Bu Bakımdan İstiklâl Harbi Ve Cumhuriyetin İlânı Istisna Değildir. Söz Konusu Eğilimlerin Yan Yana Ve Birbirlerine Güç Aktaran, Birbirlerinden Güç Devşiren Unsurlar Oluşu Hem Istiklâl Harbinde Ve Hem De Cumhuriyetin Ilânında Gerçekleşmiştir. Biz Türkler Topraklarımıza Mahsus Asaleti Bu Iki Eğilimin Kesiştiği Noktalarda Belirginleşen Davranışlarda Arıyoruz. Beklediğimiz Kesişme Beklediğimiz Asilleri Getiriyor. Nerede Vatanlaştırma Ve İslâmlaştırma Birbirinden Uzak Düşüyorsa Orada Asaletin Kaybolduğunu Gözlüyoruz. Bir Insanın Asaletini Kaybetmesi De Bu Iki Eğilimi Birbirinden Kopardığı, Bu Eğilimleri Çıkar Kapısı Haline Getirmesiyle Gerçekleşiyor.

Kafirle Çatışmayı Göze Alan Müslüman’a “Türk” Denir.

Türkler Uğrayabileceği Bütün Aldatmacalara Uğradı. Son Ocaktayız. Artık Her Türk Tüttürülmesi Gereken Son Ocakta Bulunduğu Bilincine Ermelidir.

Birisi Bize Yalnızca Severseniz Anlayabilirsiniz Dediyse, Her Türlü Çatışmanın Akabinde Sağ Kalabileceğimizin Müjdesini De Vermiştir. Sevmek Huşu Duymanın Bir Parçasıdır Çünkü. Haşyet De Anlamanın Ön Şartıdır.

Yarım Yüzyıldır Olup Bitenden Anlaşılan Şu Ki Türk Siyasetinde Yön Tayin Edici Gibi Görünen Yaklaşımları Benimseyenler Gerçekte Yön Saptırıcı Bir Güce Mahsus Gizli Niyetin Kurbanı Olmuşlardır. Bağlanmanın Kıymetini Bilmeyenler Sosyalizmle, İslâmcılıkla, Türkçülükle Gemlendikleri Hissiyle Hareket Ederek Onlara Çözüldükleri, Koptukları Taktirde Dünyalığa Kavuşabileceklerini Vadeden Beynelmilel Iktidarın Sultası Altına Girmişlerdir.

Orta-Doğu Ve Balkanları Avrupa Ve Amerika’nın Tasallutundan Kurtarma Yükü Osmanlı Devleti’nin Omuzlarındaydı. Önceleri Bölgede Bir Pax-Ottomana Ihdas Etmiş Bulunan Osmanlıların Omuzları Zamanla Bu Yükü Kaldıracak Güçten Mahrum Kaldı. Daha Doğrusu Avrupa Ve Amerika’nın Güçlü Oldukları Alanla Osmanlıların Güçlü Olduğu Alan Birbirinden Farklıydı. Güçler Arasında Mahiyet Farkı Vardı. Kapitalizmin Dünyaya Sunduğu Ölçüler Bakımından Osmanlı Devleti Dünyanın En Güçsüz Devletiydi. Bu Güçsüzlüğün Kaçınılmaz Sonucudur Ki Osmanlılar Tarihten Silindi, Gitti. Fakat Osmanlı Devletinin Hayat Kaynağı Sarih Bir Biçimde Anti-Kapitalist Olan Tarih Yükü Türkiye’ye Kaldı. Türkiye’nin Etrafındaki Ülkeler Bu Yükten Muaf Oldukları Için Her Aşamada Avrupa Ve Amerika Oralara Musallat Oluyor. Karışıklıkların Sebebi Bu. Türkiye Başından Tarih Yükünü Atmaya Kalkışamıyor. Sakin Kalışının Sebebi Bu.

Içinde Bulunulan Müthiş Zaman Parçasının Önemini Bir Önceki Veya Bir Sonraki Zamanla Değiştirme Yanlısı Kimseler Yaşamadaki Uyanıklığı Terketmiş, Şimdiki Zamanı Gölgede Bırakıp Kendilerini Uyuşturmuş Kimselerdir.

Eğer Kürtler Asimile Edilmezse Ve Aleviler Sünnileştirilmezse Türkiye Cumhuriyeti Haritadan Silinir.

İnsan Için Önüne Çıkan Bütün Yollar Yürünebilir Yollar Ise, O Insan Artık Kaybolmuştur.

Türk, Söylenmesi Gerekeni Söyleyendir.

Türk Milleti Tarihe Damgasını İstiklâl Harbi Ile Vurdu. İstiklâl Harbi İstiklâl Marşı’nın Temin Ettiği Mantık Ve Iradeyle Kazanıldı.

Kimseye Ağzının Payının Verilemediği Bir Ülkede Yaşıyoruz. Uzun Yıllar Boyunca, En Azından Son Kırk Yıldır “Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırıyor” Düşüncesi Zihnimizi Meşgul Etti. Bir Gün Ev Sahibinin Hırsızı Ağzının Payını Vereceğini Ümid Ediyorduk. Sosyal Değişimin Hakkaniyet Konusunda Bir Duyarlık Geliştireceği Bize Mantıklı Görünüyordu. Diliyor Ve Özlüyorduk Ki Türk Toplumunun Meşruiyet Alanı Inkâr Edilemeyecek Derecede Açıklıkla Benimsenebilecek. Fakat Böyle Olmadı. Son Birkaç Yılda Türkiye’yi Evi Sayanların Kimler Olduğu Ve Bu Evin Ahalisinin Kimlerden Teşekkül Ettiği Soruları Eskisinden Daha Muğlak Hale Geldi. Kimse Kimseye Ağzının Payını Veremedi.

Yegâne Hakikatin Değişme Olduğu Fikrinden Kalkarak Hareket Edenler Günümüzün Iri Kıyım Türklerinin Yaptığı Gibi Paçasını Dünya Sisteminin Döndürdüğü Çarklara Kaptırıyor Ve Hayatını Birkaç Milyar Doların Sınırları Içine Fütûrsuzca Tıkıştırabiliyor. Bir Sonraki Aşamada Kendimizi Iri Kıyım Türklerin Gâvur Parasıyla Kaça Gittiklerinin Ve Ufak Tefek Türkleri Kaça Pazarladıklarının Keşfine Hasretmek Mecburiyeti Altında Hissediyoruz.

Siyasetin Bütün Iniş Çıkışı Bir Yandan Kurtların, Diğer Yandan Çakalların Devlete Karşı Toplumu, Topluma Karşı Devleti Koz Olarak Kullanışına Ayarlanmıştır. Bu Iniş Çıkıştan Başı Dönen Türk Toplumu Bir Türlü Hem Güvenliğini, Hem De Özgürlüğünü Bir Arada, Birlikte Istediğini Ve Biri Için Diğerini Feda Etmek Mecburiyetinde Olmadığını Söylemez, Söyleyemez. Kurtların Kurtluk, Çakalların Çakallık Yapmalarından Ülke Lehine Bir Sonuç Çıkabileceği Ihtimalini Hep Göz Önünde Tutar. O Kadar Ki Kurtların Çakallaşması, Çakalların Kurtlaşması Türklerde Endişe Uyandırır. Çünkü Onlar Da Bütün Hazırlıklarını Hayatlarını Yaşamak Üzere Yapmışlardır. Kurt Veya Çakal, Takılacak Birileri Olsun Isterler.

İnsanlar Bilgisizlikleri Sebebiyle Cezaya Müstahaktır. Bilgisizlik Ancak Istikamette Gösterilen Sebat Sebebiyle Bağışlanabilir. Nereye Gideceğini Bilmeyeni Bağışlamanın Mümkünü Yoktur.Kimi Ki Gideceği Yerin Neresi Olduğunu Gayet Sarih Bir Şekilde Bilmektedir Ve Lakin Oraya Hangi Yoldan, Hangi Vasıtayla Ve Ne Vakit Gideceği Hakkında Malumat Noksanlığı Çekmektedir, Işte Onun Sergilediği Yetersizlik Bağışlanabilir Ve Cezası Ertelenebilir. Hatta Bir Insanın Yola Çıkma Niyeti Tereddüde Mahal Vermeyecek Kesinlikte Ise Onun Nasıl, Neyle, Ne Zaman Gideceğini Bilmemesi Tedbirli Olduğunun Yani Yolculuğu En Az Zararla Nihayete Erdirme Iradesinin Göstergesi Gibi Yorumlanabilir.

Ciddi Mesele Türkiye’den Nakledilen Şeyin Bal Değil De Kaymak Olmasıdır. Yani Türkiye Bir Türlü Yayık Olmaktan Kurtulup Kovan Haline Dönüşememiştir. Türkiye Karıştırıldıkça Ve Çalkalandıkça Kaymak Bağlamaktan Ötesine Güç Yetiremeyen Bir Ülkedir. Dolayısıyla Türkiye’den Yarar Sağlamak Isteyen Her Kimsenin Aklına Ülkeyi Karıştırıp Çalkalamak Geliyor. Biz Türklerde Bal Yapacak Bir Örgütlenme Olsaydı Her Birimizde Balımıza El Uzatanı Sokacak Bir Iğne De Olurdu.

Türkiye Devlet Olarak Bilgiden Inhiraf Ve Sahici Bilgiye Biganelik Bakımından Dünyada Yalnız Değildir. Türkiye’nin Dünyada Biricik Olduğu Husus “Millî Kültür” Konusunda Millî Müktesebatının Ve Millî Mevcudiyetinin Zıddı Istikamette Ilerleyişidir. Sahiciliğin Dünyanın Her Yerinde Devlet Himayesinden Yararlanmadığını Gözlemleyebilirsiniz. Sahicilik Her Zaman Avaredir. Ne Var Ki Sahiciliğin Devlet Tarafından Bir Tehlike Olarak Algılandığı Ve Kifayetsiz Muhterisler Tarafından Düşman Ilan Edilip Devlete Ihbar Edildiği Yegane Ülke Türkiye’dir. Sahtecilikle Gününü Gün Edenler Bir Gün Sahiciliğin Onlara Öldürücü Bir Nihaî Darbe Indireceğinden Korkuyorlar.

Nasıl Hıristiyan Ve Yahudiler Sinelerinden Bilhassa XVII. Yüzyıl Sonrasında Hasıl Ettikleri Modernlik Karşısında Çaresiz Kalışlarının Faturasını Yüzyıllar Boyunca İslâm’a Ödetme Yolunu Tutmuşlarsa Türkiye’nin Sağcıları Ve Solcuları Da Cumhuriyetin Ilanı Üzerinden Daha Bir Yüzyıl Geçmeden Ufuksuz Kalışlarının Acısını Türk Topraklarından İslâmcılık Tezini Silmek Suretiyle Çıkarmak Istiyorlar.

Paylaş.

Bir Cevap Yaz